PRAVIDLA VOLEJBALU

(Zdrojem byl Český volejbalový svaz)
(platná od 1. července 2001)

Obsah:

CHARAKTERISTIKA HRY

Volejbal je sport hraný dvěma družstvy na hřišti rozděleném sítí. Existujírůzné verze přizpůsobené různým vnějším podmínkám tak, aby jejich rozmanitost umožnila účast každému.

Účelem hry je poslat míč přes síť na zem do pole soupeře a zabránit soupeřověsnaze o totéž. Družstvo má právo na tři odbití (a to i po doteku bloku), aby vrátilo míč k soupeři.

Míč je uveden do hry podáním: udeřen podávajícím přes síť k soupeři. Rozehrapokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne hřiště, není " aut" nebo se družstvu nepodaří vrátit jej povoleným způsobem.

Ve volejbalu družstvo, které vyhraje rozehru, získá bod (Rally Point System -každá rozehra znamená bod). Hráči tohoto družstva postoupí o jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček.

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

1 HRACÍ PLOCHA
1.1 Rozměry
1.2 Povrch hrací plochy
1.3 Čáry na hřišti
1.4 Zóny a prostory
1.5 Teplota
1.6 Osvětlení

2 SÍŤ a SLOUPKY
2.1 Výška sítě
2.2 Struktura
2.3 Postranní pásky
2.4 Anténky
2.5 Sloupky
2.6 Doplňkové vybavení

3 MÍČE
3.1 Parametry
3.2 Jednotnost míčů
3.3 Systém tří míčů

1 HRACÍ PLOCHA

Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická ( prav. 1.1; obr. č. 1a; 1b; 2a).

1.1 Rozměry (obr. č. 2a)

Hřiště je obdélník o rozměrech 18 x 9 m obklopený volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3 m široká.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy.

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna nejméně 5 mod postranních a 8 m od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12, 5 m od povrchu hrací plochy.

1.2 Povrch hrací plochy

1.2.1 Povrch musí být plochý, vodorovný a jednolitý. Nesmí prohráče představovat jakékoliv nebezpečí zranění. Je zakázáno hrát na hrubých nebo kluzkých površích.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povolen pouze dřevěný nebo syntetický povrch. Každý povrch musí být předem schválen FIVB.

1.2.2 V halách musí být povrch hřiště světlé barvy.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je pro čáry požadována bílá barva ( prav. 1.3). Pro hřiště a volnou zónu jsou požadovány různé barvy, od sebe odlišné ( prav. 1.1).

1.2.3 Na venkovních hřištích je povolen sklon 5 mm na 1 m pro drenáž. Čáry hřiště z pevného materiálu jsou zakázány ( prav. 1.3).

1.3 Čáry na hřišti (obr. č. 2a)

1.3.1 Všechny čáry jsou 5 cm široké. Jejich barva musí být světlá a rozdílná od povrchu hrací plochy i od všech ostatních čar ( prav. 1.2.2).

1.3.2 Čáry vymezující hřiště
Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami ( prav. 1.1). Jak postranní, tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště.

1.3.3 Střední čára
Osa střední čáry rozděluje hřiště na dvě stejná pole, každé o rozměrech 9 x 9 m. Tato čára prochází pod sítí od jedné postranní čáry k druhé (obr. č. 2a).

1.3.4 Útočná čára V každém poli je vyznačena útočná čára ve vzdálenosti 3 m od osy střední čáry ( prav. 1.3.3; prav. 1.4.1).

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB je útočná čára prodlouženapřidáním přerušovaných čar od čar postranních s pěti 15 cm dlouhými a 5 cmširokými úsečkami, vyznačenými 20 cm od sebe do celkové délky 1, 75 m (obr. č. 2a).

1.4 Zóny a prostory (obr. č. 1b; 2a)

1.4.1 Přední zóna
Přední zóna každého pole je vymezena osou střední čáry a útočnou čarou (šíře útočné čáry je součástí přední zóny; prav. 1.3.3; prav. 1.3.4).
Přední zóna je chápána jako prodloužená za postranní čáry až ke konci volné zóny ( prav. 1.1; prav. 1.3.2).

1.4.2 Zóna podání
Zóna podání je 9 m široká plocha za koncovou čarou.
Po stranách je vymezena dvěma krátkými čarami o délce 15 cm, vyznačenými 20 cm za koncovou čarou jako prodloužení obou postranních čar ( prav. 1.3.2). Obě krátké čáry jsou součástí šíře zóny podání (obr. č. 1b).
Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zóny ( prav. 1.1).

1.4.3 Zóna střídání
Zóna střídání je vymezena prodloužením obou útočných čar až ke stolku zapisovatele ( prav. 1.3.4; obr. č. 1b).

1.4.4 Prostor pro rozcvičení
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou prostory pro rozcvičení, ovelikosti přibližně 3 x 3 m, umístěny v obou rozích na straně hráčských laviček mimo volnou zónu (obr. č. 1a; 1b).

1.4.5 Prostor pro vyloučené
Prostor pro vyloučené, o rozměru přibližně 1 x 1 m a vybavený dvěma židlemi, jeumístěný v kontrolovaném prostoru vně prodloužení koncové čáry (obr. č. 1a; 1b). Může být označen 5 cm širokou červenou čarou.

1.5 Teplota

Nejnižší teplota nesmí klesnout pod 10° C (50° F).

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by neměla být maximální teplota vyšší než 25° C (77° F) a minimální nižší než 16° C (61° F).

1.6 Osvětlení

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by mělo býtosvětlení hrací plochy 1 000 až 1 500 luxů měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy ( prav. 1).

2 SÍŤ a SLOUPKY (obr. 3)

2.1 Výška sítě

2.1.1 Síť je umístěna svisle nad střední čarou ( prav. 1.3.3) a její horní okraj je ve výšce 2, 43 m pro muže a 2, 24 m pro ženy.

2.1.2 Výška se měří ve středu hřiště ( prav. 1.1; prav. 1.3.2). Výška sítě (nad oběma postranními čarami) musí být přesně stejná ( prav. 2.1.1) a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm.

2.2 Struktura

Síť je 1, 00 m široká a 9, 50 až 10, 00 m dlouhá (s postrannímipáskami vzdálenými 25 až 50 cm od každého okraje sítě), zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm (obr. č. 3).
Na jejím horním okraji je umístěna vodorovná páska, široká 7 cm, zhotovená zezdvojeného bílého plátna a přišitá po celé své délce. Každý konec této pásky máotvor, jímž prochází provaz upevňující pásku ke sloupkům tak, aby byl její horní okraj napnutý.
K upevnění sítě ke sloupkům a k udržení jejího horního okraje napnutého je uvnitř pásky vedeno pružné lanko.
Na spodním okraji sítě je umístěna další vodorovná páska široká 5 cm, podobnápásce na horním okraji, skrze níž je provlečen provaz. Tento provaz upevňuje síť ke sloupkům a udržuje tak spodní okraj sítě napnutý.

2.3 Postranní pásky

Dvě bílé pásky jsou upevněny svisle k síti a umístěny přímo nad každou postranní čarou ( prav. 1.3.2; obr. č. 3).
Jsou 5 cm široké a 1 m dlouhé a jsou považovány za součást sítě.

2.4 Anténky

Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1, 80 m, o průměru 10 mm, zhotovená ze sklolaminátu nebo podobného materiálu.
Anténka je upevněná na vnějším okraji každé postranní pásky ( prav. 2.3). Anténky jsou umístěny na opačných stranách sítě (obr. č. 3).
Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních barev, přednostně červené a bílé.
Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu ( prav. 11.1.1; obr. č. 3).

2.5 Sloupky

2.5.1 Sloupky, na kterých je síť připevněna, jsou umístěny vevzdálenosti 0, 5 - 1, 0 m na vnější straně od postranních čar. Jsou vysoké 2, 55 m a nastavitelné (obr. č. 3).

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou sloupky upevňující síť umístěny ve vzdálenosti 1 m od postranních čar.

2.5.2 Sloupky jsou zaoblené a hladké, zapuštěné do země bez upevňovacích lan. Na sloupcích nesmí být žádná nebezpečná nebo překážející zařízení.

2.6 Doplňkové vybavení

Veškeré doplňkové vybavení je určováno směrnicemi FIVB.

3 MÍČE

3.1 Parametry

Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu.
Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev.
Syntetická kůže a barevné kombinace míčů, používaných v oficiálníchmezinárodních soutěžích, musí odpovídat parametrům FIVB. Jeho obvod je 65 - 67 cm a jeho váha je 260 - 280 gramů.
Jeho vnitřní tlak je 0, 300 až 0, 325 kg/cm2 (4,26 až 4,61 psi) (294,30 až 318,82 mbar nebo hPa).

3.2 Jednotnost míčů

Všechny míče použité v utkání musí být jednotné pokud se týká jejich obvodu, váhy, tlaku, typu, barvy apod. ( prav. 3.1).

Všechny světové a oficiální soutěže FIVB, jakož i národní nebo ligovámistrovství, se musí hrát s míči schválenými FIVB, pokud FIVB nerozhodne jinak.

3.3 Systém tří míčů

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být používánotří míčů. V tomto případě je šest sběračů míčů rozmístěno tak, že stojí po jednom v každém rohu volné zóny a za každým rozhodčím (obr. č. 10).

ÚČASTNÍCI

4 DRUŽSTVA
4.1 Složení družstva
4.2 Umístění družstva
4.3 Výstroj
4.4 Změny ve výstroji
4.5 Zakázané předměty

5 VEDENÍ DRUŽSTVA
5.1 Kapitán
5.2 Trenér
5.3 Asistent trenéra

4 DRUŽSTVA

4.1 Složení družstva

4.1.1 Družstvo se může skládat nejvýše z dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, maséra a lékaře ( prav. 5.2; prav. 5.3).

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí být lékař předem akReditován u FIVB.

4.1.2 Jeden z hráčů, avšak ne libero, je kapitánem družstva, který musí být označen v zápisu o utkání ( prav. 5.1; prav. 20.1.3).

4.1.3 Pouze hráči zapsaní do zápisu o utkání mohou vstoupit do hřiště a hrát ( prav. 1). Jakmile byl již zápis o utkání podepsán trenérem (a kapitánem družstva), nelze zapsané hráče měnit ( prav. 5.2.2; prav. 5.1.1).

4.2 Umístění družstva

4.2.1 Hráči, kteří nehrají, buď sedí na lavičce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro rozcvičení ( prav. 7.3.3; prav. 1.4.4). Trenér a další členové družstva sedí na lavičce, ale mohou ji dočasně opustit ( prav. 5.2.3).
Lavičky pro družstva jsou umístěny vedle stolku zapisovatele, mimo volnou zónu (obr. č. 1a; 1b).

4.2.2 Sedět na lavičce během utkání a účastnit se rozcvičení je povoleno pouze členům družstva ( prav. 4.1.1; prav. 7.2).

4.2.3 Hráči, kteří nehrají, se bez míčů mohou rozcvičovat takto:

4.2.3.1 v průběhu hry: v prostorách pro rozcvičení ( prav. 1.4.4; prav. 9.1; obr. č. 1a; 1b);

4.2.3.2 v průběhu oddechových a technických oddechových časů: ve volné zóně za svým polem ( prav. 1.3.3; prav. 16.4).

4.2.4 V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při rozcvičení ve volné zóně použít míče ( prav. 19.1).

4.3 Výstroj

Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek, ponožek (dresu) a sportovní obuvi.

4.3.1 Barva a provedení trička, trenýrek a ponožek celého družstva musí být jednotné (vyjma libera, prav. 4.1; prav. 20.2) a čisté.

4.3.2 Obuv musí být lehká a pružná s gumovou nebo koženou podrážkou bez podpatků.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB dospělých musí mít družstvojednotnou barvu obuvi, avšak ochranné známky se mohou lišit barvou a tvarem. Trička a trenýrky musí odpovídat homologačním normám FIVB.

4.3.3 Trička hráčů musí být číslována od 1 do 18.

4.3.3.1 Číslo musí být umístěno uprostředpřední i zadní strany trička. Barva a jasnost čísel musí být kontrastní k barvě a jasnosti trička.

4.3.3.2 Čísla musí být vysoká minimálně15 cm na prsou a 20 cm na zádech. Páska tvořící číslo je minimálně 2 cm široká.

Provšechny světové a oficiální soutěže FIVB musí být číslo hráčů umístěno také napravé nohavici trenýrek. Číslo musí být od 4 cm do 6 cm vysoké a páska tvořící číslo minimálně 1 cm široká.

4.3.4 Kapitán družstva musí mít na svém tričku pásku 8 x 2 cm, která podtrhuje číslo na prsou ( prav. 5.1).

4.3.5 Je zakázáno nosit výstroj odlišné barvy od výstroje ostatních hráčů vyjma libera ( prav. 20.2) a bez oficiálního očíslování.

4.4 Změny ve výstroji

První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům ( prav. 24):
4.4.1 hrát bos(í);
4.4.2 vyměnit si mokré tričko v přestávce mezi sety nebo po vystřídání ( prav. 4.3; prav. 8)
pod podmínkou, že barva, tvar a číslo nového(ých) trička(ek) jsou stejné;
4.4.3 v chladném počasí hrát v teplákových soupravách pod podmínkou, že jsou pro celé
družstvo ( prav. 4.1.1) stejné barvy i tvaru (vyjma libera, prav. 20.2) a řádně očíslovány
v souladu s pravidlem 4.3.3.

4.5 Zakázané předměty

4.5.1 Je zakázáno nosit předměty, které mohou způsobit zranění nebo přinést hráčům výhodu.

4.5.2 Hráči mohou na vlastní zodpovědnost nosit brýle nebo oční čočky.

5 VEDENÍ DRUŽSTVA

Jak kapitán, tak i trenér družstva jsou odpovědni za chování a kázeň členů svého družstva ( prav. 5.1.1; prav. 21).
Libero nemůže být kapitánem družstva ( prav. 20.1.3).

5.1 Kapitán

5.1.1 Před utkáním kapitán družstva podepisuje zápis o utkání a zastupuje své družstvo při losování ( prav. 26.2.1.1; prav. 7.1).

5.1.2 V průběhu utkání, je-li kapitán družstva na hřišti, je kapitánem ve hře.Není-li kapitán družstva na hřišti, trenér nebo sám kapitán musí určit jiného hráče, ale ne libera ( prav. 20.1.3), který bude plnit funkci kapitána ve hře. Tento kapitán ve hře plnísvé povinnosti, dokud není vystřídán, dokud se nevrátí na hřiště kapitán družstva nebo do konce setu ( prav. 6.2).

Je-li míč mimo hru ( prav. 9.2), je pouze kapitán ve hře oprávněn hovořit s rozhodčími:

5.1.2.1 aby si vyžádal vysvětlení o použití a výkladu pravidel nebo tlumočilpožadavky či dotazy svých spoluhráčů. Pokud kapitán ve hře s vysvětlenímprvního rozhodčího nesouhlasí, může se rozhodnout protestovat proti takovémurozhodnutí a okamžitě prvního rozhodčího upozornit, že si vyhrazuje právo zaznamenat do zápisu na konci utkání oficiální protest ( prav. 24.2.4);

5.1.2.2 aby si vyžádal povolení:

 1. vyměnit celou výstroj nebo její část ( prav. 4.3, prav. 4.4.2);
 2. ověřit postavení družstev ( prav. 7.4);
 3. zkontrolovat podlahu, síť, míč apod. ( prav. 1.2; prav. 2; prav. 3);

5.1.2.3 aby si vyžádal oddechové časy a střídání ( prav. 16.2.1; prav. 16.4; prav. 8).

5.1.3 Na konci utkání kapitán družstva ( prav. 6.3):

5.1.3.1 poděkuje rozhodčím a podepíše zápis o utkání, aby tak potvrdil výsledek ( prav. 26.2.3.3); jestliže již byl první rozhodčí v souladu s pravidlem 5.1.2.1 upozorněn, může potvrdit a zaznamenat oficiální protest proti použití nebo výkladu pravidel rozhodčími do zápisu o utkání ( prav. 26.2.3.2).

5.2 Trenér

5.2.1 V průběhu utkání řídí trenér hru svého družstva z místa vně hřiště ( prav. 1.1). Určuje hráče základní sestavy ( prav. 7.3.2), jejich náhradníky ( prav. 8) a vyžaduje oddechové časy ( prav. 16.4), aby dával pokyny. S těmito žádostmi se obrací na druhého rozhodčího.

5.2.2 Před utkáním trenér zapíše nebo zkontroluje jména a čísla svých hráčů v zápisu o utkání a potom jej podepíše ( prav. 4.1; prav. 26.2.1.1).

5.2.3 V průběhu utkání trenér:
5.2.3.1 před každým setem předá zapisovateli nebodruhému rozhodčímu náležitě vyplněný(é) a podepsaný(é) záznam(y) postavení základní sestavy ( prav. 7.3.2);
5.2.3.2 sedí na lavičce svého družstva nejblíže k zapisovateli, ale může ji dočasně opustit ( prav. 4.2);
5.2.3.3 žádá oddechové časy a střídání ( prav. 16.4.8);
5.2.3.4 on, jakož i další členové družstva, smí dávatpokyny hráčům na hřišti. Trenér může dávat pokyny, i když stojí nebo chodí ve volné zóně před lavičkou svého družstva v rozmezí od útočné čáry ( prav. 1.3.4) až k prostoru pro rozcvičení ( prav. 1.4.4), aniž by rušil nebo zdržoval utkání.

5.3 Asistent trenéra

5.3.1 Asistent trenéra sedí na lavičce družstva, ale nemá žádné právo zasahovat do utkání.

5.3.2 Pokud musí trenér opustit své družstvo, může asistent trenéra, na základě žádosti kapitána ve hře ( prav. 5.1.2) a se souhlasem prvního rozhodčího, převzít jeho funkci ( prav. 5.2).

kap. 3 - USPOŘÁDÁNÍ HRY

6 ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU a V UTKÁNÍ
6.1 Zisk bodu
6.2 Vítězství v setu
6.3 Vítězství v utkání
6.4 Nepřítomné a neúplné družstvo

7 STRUKTURA HRY
7.1 Losování
7.2 Rozcvičení
7.3 Sestava družstva
7.4 Postavení
7.5 Chyby v postavení
7.6 Pořadí postupu
7.7 Chyba v pořadí postupu

8 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ
8.1 Omezení střídání
8.2 Výjimečné střídání
8.3 Střídání při vyloučení nebo diskvalifikaci
8.4 Neoprávněné střídání

6 ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ

6.1 Zisk bodu

6.1.1 Bod
Družstvo získá bod:
6.1.1.1 úspěšně umístěným míčem do soupeřova pole ( prav. 9.3; prav. 11.1.1);
6.1.1.2 když se družstvo soupeře dopustí chyby ( prav. 6.1.2);
6.1.1.3 když je družstvu soupeře udělen trest ( prav. 17.2.3; prav. 22.3.1; obr. č. 11/6).

6.1.2 Chyba
Družstvo se dopustí chyby tím, že provede některou činnost ve hře v rozporu spravidly (nebo je poruší jiným způsobem). Rozhodčí rozhodují o chybách a jejich důsledcích podle pravidel:
6.1.2.1 pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, pouze první z nich se počítá;
6.1.2.2 pokud se dvou nebo více chyb dopustí obě soupeřící družstva současně, posoudí se to jako " oboustranná chyba" a rozehra se opakuje.

6.1.3 Vítězství v rozehře
Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem ( prav. 9.1) až do okamžiku, kdy je míč mimo hru ( prav. 9.2).
6.1.3.1 Jestliže vyhraje rozehru podávající družstvo, získá bod a pokračuje v podání.
6.1.3.2 Jestliže vyhraje rozehru přijímající družstvo, získá bod a následně musí podávat.

6.2 Vítězství v setu (obr. č. 11/9)

Set (vyjma rozhodujícího pátého setu,prav. 6.3.2) vyhrává to družstvo, které jako první získalo dvacet pět bodů srozdílem nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 24:24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu (26:24; 27:25, ...).

6.3 Vítězství v utkání (obr. č. 11/9)

6.3.1 V utkání vítězí družstvo, které vyhrálo tři sety ( prav. 6.2).
6.3.2 V případě nerozhodného stavu 2:2 se rozhodující set (pátý) hraje do patnácti bodů s rozdílem nejméně dvou bodů.

6.4 Nepřítomné a neúplné družstvo

6.4.1 Odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomubylo vyzváno, je prohlášeno za " nepřítomné" a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu ( prav. 6.2; prav. 6.3).

6.4.2 Družstvo, které se bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za " nepřítomné" se stejným výsledkem, jako v pravidle 6.4.1.

6.4.3 Družstvo, které je prohlášeno za " neúplné" v setu nebo v utkání ( prav. 7.3.1), prohrává set nebo utkání ( prav. 6.2; prav. 6.3). Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, potřebné kvítězství v setu nebo v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety.

7 STRUKTURA HRY

7.1 Losování

Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu ( prav. 13.1.1).
Bude-li se hrát rozhodující set, provede se nové losování ( prav. 6.3.2).

7.1.1 Losování probíhá za přítomnosti kapitánů obou družstev ( prav. 5.1).

7.1.2 Vítěz losování si vybírá:
7.1.2.1 právo podávat nebo přijímat podání ( prav. 13.1.1); nebo
7.1.2.2 stranu hřiště.
Poraženému zůstává zbývající volba.

7.1.3 V případě postupného rozcvičení u sítě ( prav. 7.2) se rozcvičuje první to družstvo, které má první podání.

7.2 Rozcvičení

7.2.1 Pokud měla družstva k dispozici před utkáním hřiště, mákaždé družstvo na rozcvičení u sítě tři minuty. Pokud tuto možnost neměla, má každé družstvo na rozcvičení pět minut.

7.2.2 Pokud oba kapitáni souhlasí se společným rozcvičováním na síti, mohou se obě družstva rozcvičovat šest nebo deset minut v souladu s pravidlem 7.2.1.

7.3 Sestava družstva

7.3.1 Ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva ( prav. 6.4.3).
Základní sestava družstva určuje pořadí postupu ( prav. 7.6) hráčů na hřišti. Toto pořadí musí být zachováno po celý set.

7.3.2 Před začátkem každého setu musí trenér uvést základní sestavu svého družstva na záznamu postavení základní sestavy ( prav. 5.2.3.1; prav. 20.1.2). Náležitě vyplněný a podepsaný záznam je předložen druhému rozhodčímu nebo zapisovateli ( prav. 25.3.1; prav. 26.2.1.2).

7.3.3 Hráči, kteří nejsou v základní sestavě daného setu ( prav. 7.3.2; prav. 8), jsou pro tento set náhradníky (vyjma libera, prav. 20.1.2).

7.3.4 Jakmile byl záznam postavení základní sestavydružstva předán druhému rozhodčímu nebo zapisovateli, nemůže být povolena žádná změna základní sestavy bez řádného střídání ( prav. 8; prav. 16.2.2).

7.3.5 Nesouhlas postavení hráčů na hřišti se záznamem postavení základní sestavy ( prav. 25.3.1).
7.3.5.1 Je-li takový rozpor zjištěn před zahájením setu, musí být postavení hráčů uvedeno do souladu se záznamem postavení základní sestavy ( prav. 7.3.2). Nenásleduje žádná sankce.
7.3.5.2 Je-li před zahájením setu zjištěn na hřišti hráč, který není uveden v záznamu postavení základní sestavy ( prav. 7.3.2) pro tento set, musí být v souladu s ním vyměněn. Nenásleduje žádná sankce.
7.3.5.3 Přeje-li si však trenér ponechat takové(ho) neuvedené(ho) hráče na hřišti, musí požádat o řádná(é) střídání ( prav. 16.2.2), která(é) pak budou(e) zaznamenána(o) do zápisu o utkání.

7.4 Postavení (obr. č. 4)

V okamžiku, kdy podávající udeří do míče ( prav. 9.1; prav. 13.4), musí být hráči obou družstev rozmístěni uvnitř vlastního pole v souladu s pořadím postupu (vyjma podávajícího, prav. 7.6.1).
7.4.1 Postavení hráčů je číslováno následovně:
7.4.1.1 tři hráči u sítě jsou hráči přední řady a zaujímají postavení 4 (přední-levý), 3 (přední-střední) a 2(přední-pravý);
7.4.1.2 zbývající tři jsou hráči zadní řady a zaujímají postavení 5 (zadní-levý), 6 (zadní-střední) a 1(zadní-pravý).

7.4.2 Vztahy mezi postaveními hráčů:
7.4.2.1 každý hráč zadní řady musí být v postavení dále od sítě než jemu odpovídající hráč přední řady;
7.4.2.2 hráči přední i zadní řady musí být bočně rozmístěni v pořadí stanoveném pravidlem 7.4.1.

7.4.3 Postavení hráčů je určeno a řídí se polohou jejich chodidel, dotýkajících se země, následujícím způsobem (obr. č. 4):
7.4.3.1 každý hráč přední řady musí mít alespoň část svého chodidla blíže střední čáře ( prav. 1.3.3), než jsou chodidla jemu odpovídajícího hráče zadní řady;
7.4.3.2 každý pravý (levý) krajní hráč musí mít alespoň část svého chodidla blíže pravé (levé) postranní čáře ( prav. 1.3.2) než, jsou chodidla středního hráče jeho řady.

7.4.4 Po úderu do míče při podání se mohou hráči přemísťovat a zaujímat jakékoliv postavení ve svém poli a volné zóně ( prav. 12.2.2).

7.5 Chyby v postavení (obr. č. 4; 11/13)

7.5.1 Družstvo se dopustí chyby v postavení, není-li kterýkoliv hráč ve svém správném postavení v okamžiku, kdy podávající udeří do míče ( prav. 7.3; prav. 7.4).

7.5.2 Dopustí-li se podávající některé z " chyb při podání" v okamžiku uskutečnění podání ( prav. 13.4; prav. 13.7.1), chyba podávajícího převládá nad chybou v postavení.

7.5.3 Stane-li se podání chybným po úderu do míče ( prav. 13.7.2), počítá se chyba v postavení.

7.5.4 Chyba v postavení vede k následujícím důsledkům:
7.5.4.1 družstvo je potrestáno ztrátou rozehry ( prav. 6.1.3);
7.5.4.2 postavení hráčů je opraveno ( prav. 7.3; prav. 7.4).

7.6 Pořadí postupu

7.6.1 Pořadí postupu je určeno základní sestavou družstva ( prav. 7.3.1) a kontrolováno pořadím postupu na podání ( prav. 13.2) a postavením hráčů během setu ( prav. 7.4.1).

7.6.2 Získalo-li přijímající družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jedno postavení ( prav. 13.2.2.2) ve směru pohybu hodinových ručiček: hráč v postavení 2 postoupí do postavení 1, aby podával, hráč v postavení 1 postoupí do postavení 6, apod.

7.7 Chyba v pořadí postupu (obr. 11/13)

7.7.1 Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li podání ( prav. 13) provedeno v souladu s pořadím postupu ( prav. 7.6.1). Vede k následujícím důsledkům:
7.7.1.1 družstvo je potrestáno ztrátou rozehry ( prav. 6.1.3);
7.7.1.2 pořadí postupu hráčů je opraveno ( prav. 7.6.1).

7.7.2 V souvislosti s tím by měl zapisovatel určit přesný okamžik, kdy došlo k chybě ( prav. 26.2.2.2) a všechny body získané chybujícím družstvem od tohoto okamžiku jsou zrušeny. Body získané soupeřem zůstávají zachovány.
Pokud tento okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je ztráta rozehry ( prav. 6.1.3).

8 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ

Střídání je činnost, při níž hráč, po zaznamenání zapisovatelem, vstoupí do hřiště a zaujme postavení jiného hráče, který musí hřiště opustit (vyjma libera, prav. 20.3.2). Střídání musí povolit rozhodčí ( prav. 16.5).

8.1 Omezení střídání

8.1.1 Družstvo může v jednom setu uskutečnit maximálně šest střídání. Najednou je možno střídat jednoho nebo více hráčů.

8.1.2 Hráč základní sestavy může opustit hru, ale pouze jedenkrát za set, avstoupit zpět do hry, ale jenom jedenkrát za set, a to na své původní místo v základní sestavě ( prav. 7.3.1).

8.1.3 Střídající hráč může vstoupit do hry na místo hráče základní sestavy ( prav. 7.3.1), ale pouze jedenkrát za set, a může být nahrazen zpět pouze hráčem, kterého střídal.

8.2 Výjimečné střídání

Zraněný hráč (vyjma libera, prav. 20.3.3), který nemůže pokračovat ve hře, musí být vystřídán řádně ( prav. 8.1). Pokud to není možné, je družstvo oprávněno použít " výjimečného" střídání nad omezení pravidlem 8.1.
Výjimečné střídání znamená, že kterýkoliv hráč, který není v okamžiku zraněnína hřišti, vyjma libera nebo hráče, který je jím nahrazen, může být střídán dohry místo zraněného hráče. Vystřídanému zraněnému hráči není povoleno se vrátit do utkání.
Výjimečné střídání nemůže být v žádném případě počítáno jako řádné střídání.

8.3 Střídání při vyloučení nebo diskvalifikaci

" Vyloučený" nebo " diskvalifikovaný" hráč ( prav. 22.3.2; prav. 22.3.3) musí být vystřídán jen řádným střídáním ( prav. 8.1). Pokud to není možné, je jeho družstvo prohlášeno za " neúplné" ( prav. 6.4.3; prav. 7.3.1).

8.4 Neoprávněné střídání

8.4.1 Střídání je neoprávněné, pokud překročí omezení určená pravidlem 8.1 (vyjma situace dle pravidla 8.2).

8.4.2 Pokud se družstvo dopustilo neoprávněného střídání a hra byla zahájena ( prav. 9.1), postupuje se následujícím způsobem:
8.4.2.1 družstvo je potrestáno ztrátou rozehry ( prav. 6.1.3);
8.4.2.2 střídání je opraveno;
8.4.2.3 body, získané chybujícím družstvem od okamžiku chybného střídání, jsou zrušeny.
Body soupeře zůstávají v platnosti.

kap. 4 - ČINNOSTI VE HŘE

9 SITUACE VE HŘE
9.1 Míč ve hře
9.2 Míč mimo hru
9.3 Míč v hřišti
9.4 Míč mimo

10 HRA MÍČEM
10.1 Odbití družstva
10.2 Charakteristiky odbití
10.3 Chyby při hře míčem

11 MÍČ NA SÍTI
11.1 Přelet míče přes síť
11.2 Míč, který se dotkne sítě
11.3 Míč v síti

12 HRÁČ U SÍTĚ
12.1 Přesáhnutí přes síť
12.2 Proniknutí pod sítí
12.3 Dotek sítě
12.4 Chyby hráče u sítě

13 PODÁNÍ
13.1 První podání v setu
13.2 Pořadí postupu na podání
13.3 Povolení podání
13.4 Provedení podání
13.5 Clonění
13.6 Chyby uskutečněné v průběhu podání
13.7 Chyby po podání a v postavení

14 ÚTOČNÝ ÚDER
14.1 Útočný úder
14.2 Omezení útočného úderu
14.3 Chyby při útočném úderu

15 BLOK
15.1 Blokování
15.2 Dotek bloku
15.3 Blokování v prostoru soupeře
15.4 Blok a odbití družstva
15.5 Blokování podání
15.6 Chyby při blokování

9 SITUACE VE HŘE

9.1 Míč ve hře

Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání ( prav. 13.3) povoleném prvním rozhodčím.

9.2 Míč mimo hru

Míč je mimo hru v okamžiku chyby, odpískané jedním z rozhodčích. Jestliže nenastala chyba, v okamžiku zapískání.

9.3 Míč v hřišti (obr. č. 11/14; 12/1)
Míč je v hřišti " dobrý míč" jestliže se dotkne povrchu hřiště ( prav. 1.1) včetně vymezujících čar ( prav. 1.3.2).

9.4 Míč mimo(obr. č. 11/15)

Míč je " mimo" když:
9.4.1
9.4.1 je část míče, která se dotkne hrací plochy, zcela mimo čáry vymezující hřiště ( prav. 1.3.2; obr. č. 12/2);

9.4.2
9.4.2 se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru (obr. č. 12/4);
9.4.3 se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek ( prav. 2.3; obr. č. 5; 12/4);
9.4.4 přeletí svislou rovinu sítě (obr. č. 5) buď částečně nebo zcela mimo prostor přeletu ( prav. 11.1.1), vyjma situace dle pravidla 11.1.2;
9.4.5 přeletí zcela spodní prostor přeletu pod sítí ( prav. 24.3.2.3; obr. č. 5; 11/22).

10 HRA MÍČEM

10.1 Odbití družstva

Každé družstvo je k vrácení míče přes síť oprávněno použít maximálně tří odbití (i po bloku, prav. 15.4.1). Pokud použije více odbití, dopustí se chyby " čtyři odbití" .
Odbití družstva zahrnují nejen úmyslná odbití hráčem, ale i neúmyslné doteky míče.

10.1.1 Následné doteky
Hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma prav. 10.2.3; prav. 15.2; prav. 15.4.2).

10.1.2 Současné doteky
Dva nebo tři hráči se mohou dotknout míče současně.
10.1.2.1 Dotknou-li se dva (tři) spoluhráči míče současně, je to počítáno jakodvě (tři) odbití (vyjma při blokování). Pokud se snaží více hráčů zahrát míč, ale pouze jeden se jej skutečně dotkne, je započítáno pouze jedno odbití. Jestliže se hráči srazí, není to chyba.
10.1.2.2 Dotknou-li se oba soupeři současně míče nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo, které získává míč, má právo na další tři odbití. Letí-li takovýto míč " mimo" je to chyba družstva na opačné straně.
10.1.2.3 Jestliže současné doteky obou soupeřů vedou k " chycení" ( prav. 10.2.2), je to " oboustranná chyba" ( prav. 6.1.1.2; obr. č. 11/23) a rozehra se opakuje.

10.1.3 Odbití s dopomocí
K dosažení míče není hráči na hrací ploše (prav. 1) dovoleno použít dopomoci kteréhokoliv spoluhráče nebo vystoupit na jakýkoliv objekt či zařízení.
Avšak hráč, jehož počínání by vzápětí vedlo k chybě (doteku sítě nebo k překročení střední čáry, apod.), může být spoluhráčem zastaven nebo zadržen.

10.2 Charakteristiky odbití

10.2.1 Míč se může dotknout kterékoliv části těla.

10.2.2 Míč musí být udeřen, ne chycen a (nebo) hozen. Může se odrazit kterýmkoliv směrem.

10.2.3 Míč se může dotknout různých částí těla, pouze nastanou-li doteky současně. Výjimky:
10.2.3.1 při blokování ( prav. 15.1.1) mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce ( prav. 15.2);
10.2.3.2 při prvním odbití míče družstvem ( prav. 10.1; prav. 15.4.1) se může míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce.

10.3 Chyby při hře míčem

10.3.1. " Čtyři odbití" : družstvo odbije míč čtyřikrát, dříve než jej vrátí ( prav. 10.1; obr. č. 11/18).

10.3.2. " Odbití s dopomocí" : k dosažení míče uvnitř hrací plochypoužije hráč dopomoci spoluhráče, nebo přitom vystoupí na jakýkoliv předmět či zařízení ( prav. 10.1.3).

10.3.3. " Chycení" : hráč míč neudeří a míč je chycen a (nebo) hozen ( prav. 10.2.2; obr. č. 11/16).

10.3.4. " Dvojdotek" : hráč se dotkne míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla ( prav. 10.2.3; obr. č. 11/17).

11 MÍČ NA SÍTI

11.1 Přelet míče přes síť

11.1.1 Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitřprostoru přeletu (obr. č. 5). Prostor přeletu je část svislé roviny sítě vymezený následovně ( prav. 11.2):
11.1.1.1 dole, horním okrajem sítě ( prav. 2.2);
11.1.1.2 po stranách, anténkami a jejich pomyslným prodloužením ( prav. 2.4);
11.1.1.3 nahoře, stropem.

11.1.2 Míč, který přeletěl svislou rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcelanebo částečně vnějším prostorem přeletu, může být v rámci povoleného počtu odbití družstva ( prav. 10.1) zahrán zpět za předpokladu, že:
11.1.2.1 se hráč nedotkne soupeřova pole ( prav. 12.2.2);
11.1.2.2 míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečněvnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště. Družstvo soupeře nesmí takové akci bránit.

11.2 Míč, který se dotkne sítě

Při přeletu sítě ( prav. 11.1.1) se jí míč může dotknout.

11.3 Míč v síti

11.3.1 Míč zahraný do sítě může být znovu zahrán avšak v rámci povolených tří odbití družstvem
( prav. 10.1).
Protrhne-li míč oko sítě nebo ji strhne dolů, rozehra je anulována a opakuje se.

12 HRÁČ U SÍTĚ

12.1 Přesáhnutí přes síť

12.1.1 Při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu ( prav. 15.1), že nepřekáží soupeři ve hře před nebo v průběhu jeho útočného úderu ( prav. 15.3).

12.1.2 Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po jeho útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl proveden ve vlastním hracím prostoru.

12.2 Proniknutí pod sítí

12.2.1 Pronikat pod sítí do prostoru soupeře je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře.

12.2.2 Proniknutí do soupeřova pole za střední čáru ( prav. 1.3.3; obr. č. 11/22):
12.2.2.1 dotknout se soupeřova pole nohou(ama) nebo rukou(ama) je dovoleno zapředpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) nebo ruky(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou nebo přímo nad ní ( prav. 1.3.3);
12.2.2.2 dotknout se soupeřova pole jakoukoliv jinou částí těla je zakázáno.

12.2.3 Hráč může vstoupit do soupeřova pole poté, co se míč dostal mimo hru ( prav. 9.2).

12.2.4 Hráč může proniknout do soupeřovy volné zóny za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře.

12.3 Dotek sítě

12.3.1 Dotek sítě není chybou, pokud se neuskuteční během akce související s hraním míče, nebo tento dotek nepřekáží ve hře ( prav. 12.4.4; prav. 25.3.2.3).
Některé akce hraní míče mohou zahrnovat i činnosti, při kterých se hráč ve skutečnosti nedotkne míče.

12.3.2 Po odbití míče se může hráč dotknout sloupku, provazů nebo jakéhokolivjiného předmětu vně celkové délky sítě za předpokladu, že tato činnost nepřekáží ve hře.

12.3.3 Je-li míč zahrán do sítě a je příčinou toho, že se síť dotkne soupeře, nejedná se o chybu.

12.4 Chyby hráče u sítě:

12.4.1 Hráč se v prostoru soupeře dotkne míče nebo protihráče před nebo v průběhu soupeřova útočného úderu ( prav. 12.1.1; obr. č. 11/20).

12.4.2 Hráč pronikne pod sítí do prostoru soupeře a překáží mu ve hře ( prav. 12.2.1).

12.4.3 Hráč pronikne do pole soupeře ( prav. 12.2.2.2).

12.4.4 Hráč se dotkne sítě nebo anténky během akce související s hraním míče překáží-li dotek sítě ve hře ( prav. 12.3.1; obr. č. 11/19).

13 PODÁNÍ

Podání je uvedení míče do hry zadním-pravým hráčem ( prav. 9.1), který je v zóně podání ( prav. 13.4.1).

13.1 První podání v setu

13.1.1 První podání v prvním setu, stejně jako v rozhodujícím setu (pátém, prav. 6.3.2), provádí družstvo určené losováním ( prav. 7.1).

13.1.2 Další sety budou zahájeny podáním družstva, které nepodávalo první v předchozím setu.

13.2 Pořadí postupu na podání

13.2.1 Hráči musí dodržovat pořadí postupu na podání uvedené na záznamu postavení základní sestavy ( prav. 7.3.1; prav. 7.3.2).

13.2.2 Po prvním podání v setu se podávající hráč určuje následovně ( prav. 13.1):
13.2.2.1 vyhraje-li podávající družstvo rozehru ( prav. 6.1.3), hráč (střídající hráč, prav. 8), který podával předtím, podává znovu;
13.2.2.2 vyhraje-li přijímající družstvo rozehru ( prav. 6.1.3), získává právo podávat a dříve než uskuteční podání, postoupí dlepořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 2 (přední-pravý) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat ( prav. 7.6.2).

13.3 Povolení podání

První rozhodčí povolí podání, jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč ( prav. 13 obr. č. 11/1; 11/2).

13.4 Provedení podání (obr. č. 11/10)

13.4.1 Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky(ou).

13.4.2 Je dovolen pouze jeden nadhoz nebo puštění míče. Dribling nebo pohyb míče v rukou je povolen.

13.4.3 V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku sepodávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo povrchu hrací plochy mimo zónu podání ( prav. 1.4.2; obr. č. 12/4).
Po úderu může hráč vstoupit či dopadnout mimo zónu podání nebo do hřiště.

13.4.4 Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu osmi sekund po zapískání prvního rozhodčího, jímž dává pokyn k podání ( prav. 13.3; obr. č. 11/11).

13.4.5 Podání provedené před zapískáním rozhodčího je anulováno a opakuje se ( prav. 13.3).

13.5 Clonění (obr. č. 11/12)

13.5.1 Hráči podávajícího družstva nesmějí individuálním ani skupinovým cloněním bránit soupeři ( prav. 13.5.2), ve výhledu na podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.

13.5.2 Hráč nebo skupina hráčů podávajícího družstva vytváří clonu tím, že pohybují pažemi, skáčí nebo se pohybují stranou v době provádění podání ( prav. 13.4) nebo se ve stoje seskupují, aby zakryli dráhu letu míče (viz obr. č. 6).

13.6 Chyby uskutečněné v průběhu podání

13.6.1 Chyby při podání
Následující chyby vedou ke změně podání ( prav. 13.2.2.2), i když je soupeř v chybném postavení ( prav. 13.7.1). Podávající:
13.6.1.1 poruší pořadí postupu na podání ( prav. 13.2);
13.6.1.2 neprovede podání správně ( prav. 13.4).

13.6.2 Chyby po úderu do míče při podání.
Po správně provedeném úderu do míče ( prav. 13.4) se stává podání chybou (pokud některý hráč není v chybném postavení), jestliže míč ( prav. 13.7.2):
13.6.2.1 se dotkne hráče podávajícího družstva nebo nepřeletí zcela svislou rovinu prostorem přeletu ( prav. 9.4.4; prav. 9.4.5; prav. 11.1.1; obr. č. 11/19);
13.6.2.2 letí " mimo" ( prav. 9.4);
13.6.2.3 přeletí nad clonou ( prav. 13.5).

13.7 Chyby po podání a v postavení

13.7.1 Pokud se podávající dopustí chyby v okamžiku úderu do míče při podání (nesprávně je provede, poruší pořadí postupu, apod. prav. 13.6.1) a soupeř je v chybném postavení ( prav. 7.5.1; prav. 7.5.2), pak je trestána chyba při podání.

13.7.2 Naopak, pokud je podání provedeno správně, ale stává se následně chybným (letí " mimo" , je cloněno, apod., prav. 13.6.2), chyba v postavení je považována za první a je trestána ( prav. 7.5.3).

14 ÚTOČNÝ ÚDER

14.1 Útočný úder

14.1.1 Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání ( prav. 13) a bloku ( prav. 15.1.1), jsou považovány za útočné údery.

14.1.2 Během útočného úderu je dovoleno " ulití" , pouze je-li dotek míče čistý a míč není chycen nebo hozen ( prav. 10.2.2).

14.1.3 Útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy míč přeletí zcela svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.

14.2 Omezení útočného úderu

14.2.1 Hráč přední řady ( prav. 7.4.1.1) smí dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek míče nastal uvnitř vlastního hracího prostoru (vyjma pravidla 14.2.4).

14.2.2 Hráč zadní řady ( prav. 7.4.1.2; prav. 20.3.1.2) může dokončit útočný úder v jakékoliv výšce zpoza přední zóny ( prav. 1.4.1; obr. č. 8a):
14.2.2.1 při odrazu se noha(y) hráče nesmí dotknout útočné čáry ( prav. 1.3.4) ani ji překročit;
14.2.2.2 po úderu může hráč dopadnout do přední zóny ( prav. 1.4.1).

14.2.3 Hráč zadní řady ( prav. 7.4.1.2) může také dokončit útočný úder z přední zóny ( prav. 1.4.1), není-li v okamžiku doteku míč zcela nad úrovní horního okraje sítě (obr. č. 8b).

14.2.4 Hráčům není dovoleno dokončit útočný úder po soupeřově podání, jestliže je míč v přední zóně ( prav. 1.4.1) a zcela nad úrovní horního okraje sítě.

14.3 Chyby při útočném úderu

14.3.1 Hráč udeří do míče uvnitř hracího prostoru družstva soupeře ( prav. 14.2.1).

14.3.2 Hráč zahraje míč " mimo" ( prav. 9.4).

14.3.3 Hráč zadní řady ( prav. 7.4.1.2) dokončí útočný úder z přední zóny ( prav. 1.4.1), je-li v okamžiku úderu míč zcela nad úrovní horního okraje sítě ( prav. 14.2.3; obr. č. 11/21).

14.3.4 Hráč dokončí útočný úder ze soupeřova podání, jestliže je míč v přední zóně a zcela nad úrovní horního okraje sítě ( prav. 14.2.4; obr. č. 11/21).

14.3.5 Libero ( prav. 20.3.1.2; obr. č. 11/21) dokončí útočný úder na hrací ploše, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě.

14.3.6 Hráč dokončí útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu míč přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně ( prav. 20.3.1.4; obr. č. 11/21).

15 BLOK

15.1 Blokování

15.1.1 Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelemje zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Dokončit blok je dovoleno pouze hráčům přední řady ( prav. 7.4.1).

15.1.2 Pokus o blok
Pokus o blok je činnost blokování, při níž nedojde k doteku míče.

15.1.3 Dokončený blok
Blok je dokončený, kdykoliv se blokující dotkne míče (obr. č. 7).

15.1.4 Skupinový blok
Skupinový blok je uskutečněn dvěma nebo třemi hráči, kteří jsou blízko sebe a je dokončen, když se jeden z nich dotkne míče.

15.2 Dotek bloku

U jednoho nebo více blokujících se mohou vyskytnout následné(rychlé a spojité) doteky za předpokladu, že jsou uskutečněny v průběhu jedné akce.

15.3 Blokování v prostoru soupeře

Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť zapředpokladu, že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder ( prav. 14.1.1).

15.4 Blok a odbití družstva

15.4.1 Dotek míče při bloku není započítán jako odbití družstva ( prav. 10.1). Následně, po doteku míče na bloku má družstvo právo na tři odbití k vrácení míče.

15.4.2 První odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem včetně toho, který se dotkl míče při bloku.

15.5 Blokování podání

Blokovat soupeřovo podání je zakázáno ( prav. 14.2.4).

15.6 Chyby při blokování (obr. č. 11/12):

15.6.1 blokující se dotkne míče v prostoru soupeře buď před nebo současně s útočným úderem soupeře ( prav. 15.3);

15.6.2 hráč zadní řady nebo libero dokončí blok a nebo se dokončeného bloku zúčastní ( prav. 15.1; prav. 15.5; prav. 20.3.1.3);

15.6.3 blokování soupeřova podání ( prav. 15.5);

15.6.4 míč od bloku letí " mimo" ( prav. 9.4);

15.6.5 blokování míče v prostoru soupeře z vnější strany anténky;

15.6.6 libero se pokusí o blok sám nebo se zúčastní pokusu o skupinový blok ( prav. 20.3.1.3; prav. 15.1).

kap. 5 - PŘERUŠENÍ a ZDRŽOVÁNÍ

16 ŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ HRY
16.1 Počet řádných přerušení
16.2 Žádost o řádná přerušení
16.3 Posloupnost přerušení
16.4 Oddechový čas a technický oddechový čas
16.5 Střídání hráče
16.6 Neoprávněné žádosti

17 ZDRŽOVÁNÍ HRY
17.1 Způsoby zdžování
17.2 Sankce za zdržování

18 VÝJIMEČNÉ PŘERUŠENÍ HRY
18.1 Zranění
18.2 Vnější zásah
18.3 Prodloužená přerušení

19 PŘESTÁVKY a VÝMĚNA POLÍ
19.1 Přestávky
19.2 Výměna polí

16 ŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ HRY

Řádná přerušení hry jsou " oddechové časy" ( prav. 16.4) a " střídání hráčů" ( prav. 16.5).

16.1 Počet řádných přerušení

Každé družstvo má v jednom setu ( prav. 6.2) právo žádat maximálně " dva" oddechové časy ( prav. 16.4) a " šest" střídání hráčů ( prav. 16.5).

16.2 Žádost o řádná přerušení

16.2.1 Přerušení hry ( prav. 16) mohou být vyžadována trenérem ( prav. 5.2) nebo kapitánem ve hře ( prav. 5.1.2), a to pouze jimi. Žádost je vznesena odpovídajícím znamením rukou (obrázky č. 11/4; 11/5), když je míč mimo hru ( prav. 9.2) a před zapísknutím na podání ( prav. 13.3).

16.2.2 Žádost o střídání před začátkem setu ( prav. 7.3.4) je dovolena a musí být zaznamenána jako řádné střídání v tomto setu.

16.3 Posloupnost přerušení

16.3.1 Jeden nebo dva oddechové časy ( prav. 16.4) a jedno střídání ( prav. 16.5) hráče po sobě si může vyžádat jedno i druhé družstvo, aniž by bylo nutno mezitím zahájit hru.

16.3.2 Avšak družstvu není dovoleno uskutečnit opakovanou žádost o střídání hráčů ( prav. 16.5) během téhož přerušení hry. V průběhu jednoho přerušení hry mohou být vystřídáni dva nebo více hráčů ( prav. 8.1.1).

16.4 Oddechový čas a technický oddechový čas

16.4.1 Všechny vyžádané oddechové časy trvají 30 sekund (obr. č. 11/4).

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB, v 1. - 4. setu jsou navícautomaticky použity dva 60-ti sekundové technické oddechové časy, když družstvo, které je ve vedení, dosáhne osmi a šestnácti bodů ( prav. 6.3.1).
V rozhodujícím (pátém prav. 6.3.2) setu nejsou technické oddechové časy. Každé družstvo může žádat pouze o dva oddechové časy v trvání 30-ti sekund.

16.4.2 Během všech oddechových časů musí hráči ve hře odejít do volné zóny poblíž své lavičky.

16.5 Střídání hráče (obr. č. 11/5)

(pro omezení viz prav. 8.1)
(pro výměny hráčů uskutečněné liberem, viz prav. 20.3.2 a prav. 20.3.3)
16.5.1 Střídání musí být provedeno v zóně střídání ( prav. 1.4.3; obr. č. 1b).

16.5.2 Střídání ( prav. 16.5.3) smí trvat pouze dobu nezbytnou pro záznam střídání do zápisu o utkání ( prav. 26.2.2.3) a umožnění vstupu a odchodu hráčů.

16.5.3 V okamžiku žádosti o střídání musí být střídající hráč(i) připraven(i) ke vstupu do hřiště ( prav. 7.3.3; prav. 8.1.3) a stát v blízkosti zóny střídání ( prav. 1.4.3).

Jestliže tomu tak není, střídání není povoleno a družstvo je sankciováno za zdržování ( prav. 17.2).

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou k zajištění plynulosti střídání používány tabulky s čísly.

16.5.4 Jestliže trenér ( prav. 5.2) zamýšlí provést více než jedno střídání, musí jejich počet signalizovat v okamžiku své žádosti ( prav. 16.2.1; prav. 16.3.2). V tomto případě musí být střídání prováděna postupně, jedna dvojice hráčů po druhé.

16.6 Neoprávněné žádosti

16.6.1 Je neoprávněné žádat o přerušení ( prav. 16):
16.6.1.1 během rozehry ( prav. 6.1.3) nebo v okamžiku, či po zapískání na podání ( prav. 16.2.1);
16.6.1.2 neoprávněným členem družstva ( prav. 16.2.1);
16.6.1.3 pro střídání hráče, nebyla-li hra ještě zahájena po předchozím střídání stejného družstva ( prav. 16.3.2);
16.6.1.4 po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání hráčů ( prav. 16.1).

16.6.2 První neoprávněná žádost, která neovlivní nebo nezdrží hru, musí být zamítnuta bez jakýkoliv dalších důsledků ( prav. 17.1).

16.6.3 Opakovaná neoprávněná žádost v utkání znamená zdržování ( prav. 17).

17 ZDRŽOVÁNÍ HRY

17.1 Způsoby zdržování

Neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje:
17.1.1 zdržování střídání ( prav. 16.5.2);
17.1.2 prodlužování ostatních přerušení hry ( prav. 16) i po pokynu k zahájení hry;
17.1.3 žádost o neoprávněné střídání ( prav. 8.4);
17.1.4 opakování neoprávněné žádosti ( prav. 16.6.2);
17.1.5 zdržování hry členem družstva.

17.2 Sankce za zdržování

17.2.1 " Napomenutí za zdržování" a " trest za zdržování" jsou sankcemi družstva.
17.2.1.1 Sankce za zdržování zůstávají v platnosti po celé utkání ( prav. 6.3).
17.2.1.2 Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání ( prav. 26.2.2.6).

17.2.2 První zdržování v utkání ( prav. 6.3) kterýmkoliv členem družstva ( prav. 4.1.1) je sankcionováno " napomenutím za zdržování" (obr. č. 11/25).

17.2.3 Druhé a každé následující zdržování jakéhokoliv typu kterýmkoliv členemtéhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno " trestem za zdržování" : ztrátou rozehry ( prav. 6.1.3; obr. č. 11/25).

17.2.4 Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety, mají platnost v následujícím setu ( prav. 6.3; prav. 19.1).

18 VÝJIMEČNÁ PŘERUŠENÍ HRY

18.1 Zranění

18.1.1 Vyskytne-li se vážné zranění v době, kdy je míč ve hře ( prav. 9.1), musí rozhodčí okamžitě přerušit hru a povolit zdravotní pomoci vstoupit do hřiště.
Rozehra se opakuje ( prav. 6.1.3).

18.1.2 Jestliže nemůže být zraněný hráč vystřídán, řádně nebo výjimečně ( prav. 8.1; prav. 8.2), je hráči poskytnut čas na zotavení v trvání tří minut, ale stejnému hráči ne víckrát než jednou v utkání ( prav. 6.3).
Jestliže se hráč nezotaví, je jeho družstvo prohlášeno za " neúplné" ( prav. 6.4.3; prav. 7.3.1).

18.2 Vnější zásah

Vyskytne-li se během hry jakýkoliv vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra opakována ( prav. 6.1.3).

18.3 Prodloužená přerušení

18.3.1 Je-li utkání ( prav. 6.3) přerušeno vlivem nepředpokládaných okolností, první rozhodčí, pořadatel a řídící výbor (jury), je-li zřízen, rozhodnou o opatřeních k obnově normálních podmínek.

18.3.2 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání nepřekročí čtyři hodiny ( prav. 18.3.1):
18.3.2.1 pokračuje-li hra na stejném hřišti ( prav. 1), přerušený set pokračuje se stejným počtem dosažených bodů, stejnými hráči a ve stejných postaveních ( prav. 7.3). Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti;
18.3.2.2 pokračuje-li hra na jiném hřišti, je přerušený set anulován a hrán znovu se stejnými členy družstva a se stejnými základními sestavami ( prav. 7.3). Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti.

18.3.3 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání překročí čtyři hodiny, je celé utkání opakováno ( prav. 6.2).

19 PŘESTÁVKY A VÝMĚNA POLÍ

19.1 Přestávky

Všechny přestávky mezi sety trvají tři minuty ( prav. 6.3).
Po dobu těchto přestávek se uskuteční výměna polí ( prav. 19.2) a záznam postavení základních sestav družstev do zápisu o utkání ( prav. 26.2.1.2).
" Na žádost pořadatele může být přestávka mezi druhým a třetím setem prodloužena oprávněnou osobou až na 10 minut."

19.2 Výměna polí(obr. č. 11/3)

19.2.1 Družstva si mění pole po každém setu ( prav. 7.1). Toto pravidlo se neuplatní před rozhodujícím setem.

19.2.2 V rozhodujícím setu ( prav. 6.3.2), jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, si družstva bez zdržování vymění pole a postavení hráčů se nezmění ( prav. 7.4.1).
Není-li výměna polí provedena v okamžiku, kdy družstvo ve vedení dosáhne osmibodů, musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna. Bodový stav setu v okamžiku výměny zůstane zachován.

kap. 6 - HRÁČ LIBERO

20 HRÁČ LIBERO
20.1 Určení libera
20.2 Výstroj
20.3 Povolené činnosti pro libera

20 HRÁČ LIBERO

20.1 Určení libera

20.1.1 Každé družstvo má právo určit z 12-ti hráčů ( prav. 4.1.1) jednoho specializovaného obranného hráče " libera" .

20.1.2 Libero musí být před utkáním zaznamenán do zápisu o utkání, a to dozvláštního řádku. Jeho číslo musí být také zaznamenáno do záznamu postavení základní sestavy ( prav. 7.3.2) pro první set.

20.1.3 Libero nemůže být kapitánem družstva, ale také ani kapitánem ve hře ( prav. 5).

20.2 Výstroj

Libero musí mít dres ( prav. 4.3), alespoň jehož tričko (nebo bunda/vesta/návlek pro nahrazeného libera)musí barevně kontrastovat od triček ostatních členů družstva. Dres libera můžemít odlišné provedení, ale číslování musí mít stejné s ostatními členy družstva.

20.3 Povolené činnosti pro libera

20.3.1 Herní činnosti
20.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady ( prav. 7.4.1.2).
20.3.1.2 Jeho herní činnost je omezena hrát jako hráč zadní řady a není mudovoleno dokončit útočný úder kdekoliv včetně hřiště a volné zóny, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě ( prav. 14.2.2; prav. 14.2.3; prav. 14.3.5).
20.3.1.3 Nesmí podávat ( prav. 13), blokovat ( prav. 15.1) ani se pokoušet o blok; ( prav. 15.6.2; prav. 15.6.6).
20.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu míč přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně ( prav. 14.3.6).

20.3.2 Výměny hráčů
20.3.2.1 Výměny uskutečněné liberem nejsou považovány za řádná střídání (prav.8). Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být uskutečněna rozehra. Libero může být vyměněn pouze hráčem, kterého předtím vyměnil.
20.3.2.2 Výměny musí být uskutečněny pouze, když je míč mimo hru a dříve než dal rozhodčí zapískáním pokyn k podání ( prav. 13.3). Na začátku setu nesmí libero vstoupit do hřiště, dokud druhý rozhodčí nezkontroluje základní sestavu ( prav. 7.3.2; prav. 13.1).
20.3.2.3 Výměna uskutečněná po zapískání jímž je dán pokyn k podání ( prav. 13.3), ale dříve než podávající udeřil do míče ( prav. 13.4), nesmí být odmítnuta, ale musí být důvodem pro ústní napomenutí ( prav. 22.1) po ukončení rozehry. Opakované opožděné výměny musí být důvodem k sankci za zdržování ( prav. 17.2).
20.3.2.4 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přespostranní čáru před lavičkou svého družstva mezi útočnou a koncovou čarou (obr. č. 1a).

20.3.3 Nově určený libero:
20.3.3.1 V případě zranění určeného libera, a s předchozím souhlasem prvníhorozhodčího, může trenér určit znovu novým liberem jednoho z hráčů, který není vtomto okamžiku na hřišti. Zraněný libero nesmí znovu vstoupit do hry po celýzbytek utkání. Hráč, nově určený jako libero, musí zůstat liberem pro zbytek utkání.
20.3.3.2 V případě nově určeného libera, musí být jeho číslo zaznamenáno do místa pro poznámky v zápisu o utkání ( prav. 26.2.2.7) a na záznam základního postavení
základní sestavy družstva pro následující set ( prav. 7.3.2; prav. 20.1.2).

kap. 7 - CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

21 POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ
21.1 Sportovní chování
21.2 Fair play

22 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ a SANKCE
22.1 Mírně nevhodné chování
22.2 Nevhodné chování vedoucí k sankcím
22.3 Stupnicesankcí
22.4 Uplatnění sankcí za nevhodné chování
22.5 Nevhodné chování před a mezi sety
22.6 Karty pro udělování sankcí

21 POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ

21.1 Sportovní chování

21.1.1 Účastnící musí znát oficiální pravidla volejbalu a řídit se jimi.

21.1.2 Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez toho, že by jim oponovali.
V případě pochybností je možné požadovat vysvětlení pouze prostřednictvím kapitána ve hře ( prav. 5.1.2.1).

21.1.3 Účastnící se musí vyvarovat jednání nebo postojů zaměřených na ovlivňování rozhodnutí rozhodčích nebo zakrývání chyb vlastního družstva.

21.2 Fair play

21.2.1 Účastníci se musí chovat zdvořile a s úctou v duchu" fair play" nejen k rozhodčím, ale i k ostatním funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům a divákům.

21.2.2 Domluva mezi členy družstva v průběhu utkání je dovolena ( prav. 5.2.3.4).

22 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A SANKCE

22.1 Mírně nevhodné chování

Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování nejsou předmětem sankcí ( prav. 22.3). Povinností prvního rozhodčího je předcházet tomu, aby družstva dosáhlaúrovně chování vyvolávající sankce, napomenutím družstva slovem nebo prostřednictvím kapitána ve hře signálem (gestem) paží ( prav. 5.1.2).
Toto napomenutí není sankcí a nemá žádné okamžité důsledky. Není zaznamenáváno do zápisu o utkání.

22.2 Nevhodné chování vedoucí k sankcím

Nevhodné chování člena družstva ( prav. 4.1.1) vůči funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům nebo obecenstvu je rozděleno do tří kategorií podle závažnosti přestupku.
22.2.1 Hrubé chování: jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy, vyjadřování pohrdání.
22.2.2 Urážlivé chování: nadávky, urážlivá slova nebo gesta.
22.2.3 Agrese: tělesné napadení nebo pokus o tělesné napadení.

22.3 Stupnice sankcí (obr. č. 9b)

V souladu s posouzením prvního rozhodčího a v závislosti na stupni závažnosti přestupku ( prav. 22.2) jsou používány následující sankce zaznamenávané do zápisu o utkání ( prav. 26.2.2.6):
22.3.1 Trest (obr. č. 11/6)
První hrubé chování ( prav. 22.2.1) kteréhokoliv člena družstva ( prav. 4.1.1) je sankcionováno ztrátou rozehry.

22.3.2 Vyloučení (obr. č. 11/7)
22.3.2.1 Člen družstva ( prav. 4.1.1), který byl potrestán vyloučením, nesmí hrát do konce setu a musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené ( prav. 1.4.5; obr. č. 1a; 1b) bez dalších důsledků ( prav. 5.2.1; prav. 5.3.2). Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu do hry a musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené.
22.3.2.2 První urážlivé chování ( prav. 22.2.2) kteréhokoliv člena družstva ( prav. 4.1.1) je trestáno vyloučením bez dalších důsledků.
22.3.2.3 Druhé hrubé chování ( prav. 22.2.1) téhož člena družstva ( prav. 4.1.1) ve stejném utkání je trestáno vyloučením bez dalších důsledků.

22.3.3 Diskvalifikace (obr. č. 11/8)
22.3.3.1 Člen družstva ( prav. 4.1.1) potrestaný diskvalifikací musí na zbytek utkání opustit " kontrolovaný prostor utkání" (obr. č. 1a) bez dalších důsledků.
22.3.3.2 První agrese ( prav. 22.2.3) je trestána diskvalifikací.
22.3.3.3 Druhé urážlivé chování ( prav. 22.2.2) téhož člena družstva ( prav. 4.1.1) ve stejném utkání znamená jeho diskvalifikaci bez dalších důsledků.
22.3.3.4 Třetí hrubé chování ( prav. 22.2.1) téhož člena družstva ( prav. 4.1.1) ve stejném utkání je trestáno diskvalifikací bez dalších důsledků.

22.4 Uplatnění sankcí za nevhodné chování

22.4.1 Všechny sankce za nevhodné chování jsou sankcemi individuálními ( prav. 22.3), zůstávají v platnosti po celé utkání a jsou zaznamenávány do zápisu o utkání ( prav. 26.2.2.6).

22.4.2 Opakované nevhodné chování ( prav. 22.2; prav. 22.3) téhož člena družstva ( prav. 4.1.1) ve stejném utkání je sankcionováno progresivně (člen družstva obdrží vyšší sankci za každý následující přestupek; obr. č. 9b).

22.4.3 Vyloučení nebo diskvalifikace ( prav. 22.3), jako důsledek urážlivého chování nebo agrese ( prav. 22.2), nevyžaduje žádnou předcházející sankci.

22.5 Nevhodné chování před a mezi sety

Jakékoliv nevhodné chování ( prav. 22.2), které se vyskytne před a nebo mezi sety ( prav. 19.1), je sankcionováno podle pravidla 22.3 a sankce je uplatněna v následujícím setu.

22.6 Karty pro udělování sankcí (obr. č. 11/6; 11/7; 11/8)

Napomenutí: slovní nebo signál paží, bez karty ( prav. 22.1).
Trest: žlutá karta ( prav. 22.3.1).
Vyloučení: červená karta ( prav. 22.3.2).
Diskvalifikace: žlutá a červená karta (společně, prav. 22.3.3).

kap. 8 - ROZHODČÍ

23 SBOR ROZHODČÍCH a PROCEDURY
23.1 Složení
23.2 Procedury

24 PRVNÍ ROZHODČÍ
24.1 Umístění
24.2 Pravomoc
24.3 Odpovědnosti

25 DRUHÝ ROZHODČÍ
25.1 Umístění
25.2 Pravomoc
25.3 Odpovědnosti

26 ZAPISOVATEL
26.1 Umístění
26.2 Odpovědnosti

27 ČÁROVÍ ROZHODČÍ
27.1 Umístění
27.2 Odpovědnosti

28 ZNAMENÍ ROZHODČÍCH
28.1 Znamení rozhodčího pažemi
28.2 Znamení čárových rozhodčích praporkem

23 SBOR ROZHODČÍCH A PROCEDURY

23.1 Složení

Sbor rozhodčích pro utkání se skládá z následujících funkcionářů:
- první rozhodčí ( prav. 24);
- druhý rozhodčí ( prav. 25);
- zapisovatel ( prav. 26);
- čtyři (dva) čároví rozhodčí ( prav. 27).

Jejich rozmístění je znázorněno na obr. č. 10.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povinný asistent zapisovatele.

23.2 Procedury

23.2.1 Pouze první a druhý rozhodčí mohou v průběhu utkání dávat znamení zapískáním:
23.2.1.1 první rozhodčí dává znamení pro podání ( prav. 13.3), které zahajuje rozehru ( prav. 6.1.3);
23.2.1.2 první a druhý rozhodčí oznamují konec rozehry za předpokladu, že jsou si jisti, že se stala chyba a znají její podstatu.

23.2.2 Je-li míč " mimo hru" ( prav. 9.2), mohou zapískat proto, aby dali najevo, že povolují nebo zamítají žádost družstva ( prav. 5.1.2).

23.2.3 Okamžitě poté, co rozhodčí zapískal, aby oznámil konec rozehry ( prav. 23.2.1.2), musí pomocí oficiálních znamení pažemi označit ( prav. 28.1):
23.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním rozhodčím, signalizuje:

 1. družstvo, které bude podávat ( prav. 13.2.2);
 2. podstatu chyby;
 3. chybujícího hráče (je-li to nezbytné).

Druhý rozhodčí následuje opakováním oficiálních znamení paží prvního rozhodčího.
23.2.3.2 Je-li zapískána chyba druhým rozhodčím, signalizuje:

 1. podstatu chyby;
 2. chybujícího hráče (je-li to nezbytné);
 3. družstvo, které bude podávat, po oficiálním znamení paží prvního rozhodčího.

V tomto případě neukazuje první rozhodčí ani chybu ani chybujícího hráče, ale pouze družstvo, které bude podávat.
23.2.3.3 V případě oboustranné chyby signalizují oba rozhodčí:

 1. podstatu chyby;
 2. chybujícího hráče (je-li to nezbytné);
 3. družstvo, které bude podávat, v závislosti na rozhodnutí prvního rozhodčího.

24 PRVNÍ ROZHODČÍ

24.1 Umístění

První rozhodčí plní své úkoly vsedě nebo vstoje na stolicirozhodčího, umístěné na jednom konci sítě. Jeho oči musí být přibližně 50 cm nad sítí (obr. č. 1a; 1b; 10).

24.2 Pravomoc

24.2.1 První rozhodčí řídí utkání od začátku až do konce ( prav. 6.3). Má pravomoc nad všemi členy sboru rozhodčích a členy družstev ( prav. 4.1.1).
V průběhu utkání jsou rozhodnutí prvního rozhodčího konečná. Je oprávněn změnitrozhodnutí ostatních členů sboru rozhodčích, jestliže je přesvědčený, že se mýlí.
První rozhodčí může dokonce vyměnit člena sboru rozhodčích, který nevykonává svou funkci správně.

24.2.2 První rozhodčí také řídí činnost sběračů míčů a utěračů podlahy ( prav. 3.3).

24.2.3 První rozhodčí má právo rozhodnout o jakékoliv záležitosti, týkající se utkání, včetně těch, které nejsou uvedeny v pravidlech.

24.2.4 První rozhodčí nesmí připustit žádnou diskusi o svých rozhodnutích ( prav. 21.1.2).
Na žádost kapitána ve hře však první rozhodčí vysvětlí použití nebo výklad pravidel ( prav. 5.1.2.1), na jejichž základě rozhodl.
Jestliže kapitán ve hře nesouhlasí s vysvětlením prvního rozhodčího a rozhodnese podat na konci utkání k dané záležitosti oficiální protest, musí si okamžitě vyhradit právo zaznamenat svůj protest na konci utkání ( prav. 5.1.2.1; prav. 5.1.3.2). První rozhodčí musí s tímto právem kapitána ve hře souhlasit ( prav. 26.2.3.2).

24.2.5 První rozhodčí je zodpovědný před i v průběhu utkání za rozhodnutí, zda hrací plocha, vybavení a podmínky splňují požadavky hry (kapitola první).

24.3 Odpovědnosti

24.3.1 Před utkáním první rozhodčí:
24.3.1.1 kontroluje hrací plochu, míče a další vybavení (kapitola první);
24.3.1.2 provádí losování s kapitány družstev ( prav. 7.1);
24.3.1.3 řídí rozcvičení družstev ( prav. 7.2).

24.3.2 V průběhu utkání je pouze první rozhodčí oprávněn:
24.3.2.1 udělovat družstvům napomenutí ( prav. 22.1);
24.3.2.2 udělovat sankce za nevhodné chování ( prav. 22.2) a zdržování ( prav. 17.2);
24.3.2.3 rozhodnout o:

 1. chybách podávajícího ( prav. 13.4; prav. 13.7.1) a postavení podávajícího družstva ( prav. 7.4), včetně clonění ( prav. 13.5);
 2. chybách pří hraní míčem ( prav. 10.3);
 3. chybách nad sítí a v její horní části ( prav. 12.4.1; prav. 12.4.4);
 4. útočném úderu libera ( prav. 14.3.5) a chybě útočného úderu hráčů zadní řady ( prav. 14.3.3);
 5. uskutečněném útočném úderu hráčem, poté co míč přiletí od libera zahraný z přední zóny vrchním odbitím prsty ( prav. 14.3.6);
 6. přeletu míče spodním prostorem pod sítí ( prav. 9.4.5).

24.3.3 Na konci utkání kontroluje a podepisuje zápis o utkání ( prav. 26.2.3.3).

25 DRUHÝ ROZHODČÍ

25.1 Umístění

Druhý rozhodčí vykonává svou funkci vstoje blízko sloupku, mimo ana opačné straně hřiště, než je první rozhodčí, čelem k němu (obr. č. 1a; 1b; 10).

25.2 Pravomoc

25.2.1 Druhý rozhodčí je pomocníkem prvního rozhodčího, ale má také svůj vlastní rozsah pravomocí ( prav. 25.3). Přestane-li být první rozhodčí schopen pokračovat ve své činnosti, druhý rozhodčí ho může nahradit.

25.2.2 Druhý rozhodčí může, bez zapískání, také signalizovat chyby mimo svůj rozsah pravomocí ( prav. 25.3), avšak nesmí na prvního rozhodčího naléhat.

25.2.3 Druhý rozhodčí řídí práci zapisovatele(ů) ( prav. 26.2).

25.2.4 Druhý rozhodčí dohlíží na členy družstva na lavičce ( prav. 4.2.1) a oznamuje jejich nevhodné chování prvnímu rozhodčímu.

25.2.5 Druhý rozhodčí kontroluje hráče v prostorech pro rozcvičení ( prav. 4.2.3).

25.2.6 Druhý rozhodčí povoluje přerušení ( prav. 1616), kontroluje jejich trvání ( prav. 26.2.2.3) a zamítá neoprávněné žádosti ( prav. 16.6).

25.2.7 Druhý rozhodčí kontroluje počet oddechových časů a střídání využitých každým družstvem ( prav. 16.1.) a oznamuje " druhý" oddechový čas i " páté" a " šesté" střídání prvnímu rozhodčímu a příslušnému trenérovi ( prav. 26.2.2.3).

25.2.8 V případě zranění hráče povoluje druhý rozhodčí výjimečné střídání ( prav. 8.2) nebo uděluje " tří" minutový čas na zotavení ( prav. 18.1.2).

25.2.9 Druhý rozhodčí kontroluje stav povrchu hřiště ( prav. 1.2.1), zvláště v přední zóně. V průběhu utkání také kontroluje, zda míče stále vyhovují předpisům ( prav. 3).

25.2.10 Druhý rozhodčí dohlíží na členy družstva v prostorech pro vyloučené ( prav. 1.4.5) a oznamuje jejich nevhodné chování ( prav. 22.3.2) prvnímu rozhodčímu.

25.3 Odpovědnosti

25.3.1 Na začátku každého setu, při výměně polí v rozhodujícím setu ( prav. 19.2.2) a vždy, když je to nutné, kontroluje, zda skutečná postavení hráčůna hřišti odpovídají postavením uvedeným na záznamech postavení základní sestavy ( prav. 5.2.3.1; prav. 7.3.2; prav. 7.3.5).

25.3.2 Během utkání, druhý rozhodčí rozhoduje, píská a signalizuje:
25.3.2.1 proniknutí do soupeřova pole a prostoru pod sítí ( prav. 12.2);
25.3.2.2 chyby v postavení přijímajícího družstva ( prav. 7.5);
25.3.2.3 chybný dotek sítě v její spodní části nebo anténky na své straně ( prav. 12.3.1);
25.3.2.4 jakýkoliv dokončený blok hráčem zadní řady ( prav. 14.3.3; prav. 15.6.2) nebo jakýkoliv
pokus o blok libera ( prav. 15.6.6);
25.3.2.5 dotek míče s cizími předměty ( prav. 9.4.2; prav. 9.4.3; prav. 9.4.4) nebo s povrchem
( prav. 9.4.1), když není první rozhodčí v pozici, aby dotek mohl vidět;

25.3.3 Na konci utkání podepisuje zápis o utkání ( prav. 26.2.3.3).

26 ZAPISOVATEL

26.1 Umístění

Zapisovatel plní svoji funkci vsedě u stolku zapisovatele na opačné straně hřiště než první rozhodčí a čelem k němu (obr. č. 1a; 1b; 10).

26.2 Odpovědnosti

V souladu s pravidly a ve spolupráci s druhým rozhodčím vede zápis o utkání.
Používá bzučák nebo jiné zvukové zařízení, aby dával rozhodčím signály v souladu se svojí odpovědností.

26.2.1 Před utkáním a setem zapisovatel:
26.2.1.1 zaznamenává data o utkání a družstvech ( prav. 4.1) v souladu s platnými předpisy; zajišťuje podpisy kapitánů ( prav. 5.1.1) a trenérů ( prav. 5.2.2);
26.2.1.2 zapisuje základní sestavu každého družstva ze záznamu postavení základní sestavy ( prav. 5.2.3.1; prav. 7.3.2). Nedostane-li včas záznamy postavení základní sestavy družstev, uvědomí o tom okamžitě druhého rozhodčího;
26.2.1.3 zaznamenává číslo a jméno libera ( prav. 7.3.2; prav. 20.1.2; prav. 20.3.3.2).

26.2.2 Během utkání zapisovatel:
26.2.2.1 zaznamenává dosažené body ( prav. 6.1) a zajišťuje, aby bodový stav na ukazateli byl správný;
26.2.2.2 u každého družstva kontroluje pořadí postupu na podání ( prav. 13.2) a okamžitě po úderu do míče při podání oznamuje rozhodčím jakoukoliv chybu (v pořadí postupu);
26.2.2.3 zaznamenává oddechové časy a střídání hráčů, kontroluje jejich počet ( prav. 16.1; prav. 16.4.1) a informuje druhého rozhodčího ( prav. 25.2.6; prav. 25.2.7);
26.2.2.4 oznamuje rozhodčím žádost o přerušení hry, která je v rozporu s pravidly ( prav. 16.6);
26.2.2.5 oznamuje rozhodčím konce setů ( prav. 6.2), začátek a konec každého technického oddechového času ( prav. 16.4.1) a dosažení osmého bodu v rozhodujícím setu ( prav. 19.2.2);
26.2.2.6 zaznamenává všechny druhy sankcí ( prav. 17.2; prav. 22.3);
26.2.2.7 podle instrukcí druhého rozhodčího zaznamenává všechny další události, t.j. výjimečné střídání ( prav. 8.2), čas na zotavení ( prav. 18.1.2), prodloužená přerušení ( prav. 18.3), vnější zásah ( prav. 18.2), apod.

26.2.3 Na konci utkání zapisovatel:
26.2.3.1 zaznamená konečný výsledek ( prav. 6.3);
26.2.3.2 v případě protestu, po předchozím souhlasu prvního rozhodčího, zapíšenebo dovolí kapitánovi družstva zapsat do zápisu o utkání jeho vyjádření k předmětu protestu ( prav. 5.1.2.1; prav. 5.1.3.2; prav. 24.2.4);
26.2.3.3 poté, co podepsal zápis o utkání sám, zajistí podpisy kapitánů obou družstev ( prav. 5.1.3.1) a potom i rozhodčích ( prav. 24.3.3; prav. 25.3.3).

27 ČÁROVÍ ROZHODČÍ

27.1 Umístění

Jsou-li ve funkci pouze dva čároví rozhodčí, stojí v rozích hřištěnejblíže pravé ruky každého rozhodčího, ve vzdálenosti 1 až 2 metry úhlopříčněod rohu (obr. č. 1a; 1b; 10). Každý z nich kontroluje jak koncovou tak postranní čáru na své straně.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povinností mít čtyři čárovérozhodčí. Stojí ve volné zóně ve vzdálenosti 1 až 3 metry od každého rohu hřiště v myšleném prodloužení čáry, kterou kontrolují (obr. č. 10).

27.2 Odpovědnosti

27.2.1 Čároví rozhodčí plní své funkce použitím praporků (40 x 40 cm) jak ukazuje obrázek č. 12 a signalizují:
27.2.1.1 míč " v hřišti" a " mimo" ( prav. 9.3; prav. 9.4), kdykoliv dopadne v blízkosti jejich čáry;
27.2.1.2 doteky přijímajícího družstva, míče letícího " mimo" ( prav. 9.4; obr. č. 12/3);
27.2.1.3 dotek míče anténky ( prav. 9.4.3), podání letící přes síť mimo prostor přeletu
( prav. 9.4.4), atd.;
27.2.1.4 kteréhokoliv hráče (vyjma podávajícího) stojícího mimo své pole v okamžiku úderu
do míče při podání ( prav. 7.4);
27.2.1.5 chybu nohou podávajícího hráče ( prav. 13.4.3);
27.2.1.6 jakýkoliv dotek anténky na jeho straně hřiště kterýmkoliv hráčem, v průběhu akce
pokud hraní míčem překáží ve hře ( prav. 12.3.1);
27.2.1.7 míč přeletí síť do soupeřova pole mimo prostor přeletu ( prav. 11.1.1) nebo se dotkne
anténky na jeho straně hřiště.

27.2.2 Na žádost prvního rozhodčího musí čárový rozhodčí své znamení zopakovat.

28 ZNAMENÍ ROZHODČÍCH

28.1 Znamení rozhodčích pažemi (obr. č. 11)

Rozhodčí musí označit oficiálním znamením pažemi důvod svéhozapískání (podstatu odpískané chyby nebo účel povoleného přerušení). Znamenímusí být po krátkou dobu drženo a je-li prováděno pouze jednou paží, potom sesignalizace provádí paží na straně družstva, které se dopustilo chyby nebo předneslo žádost.

28.2 Znamení čárových rozhodčích praporkem (obr. č. 12)

Čároví rozhodčí musejí označit podstatu oznámené chyby oficiálním znamením praporkem a toto znamení po krátkou dobu podržet.