XII. Velká Brontosauří Olympiáda
aneb
Boj o zlaté trenky

15.–17. května 2015 v Brně – Řečkovicích

Propozice

 
Pravidla Poplatky Co se sebou Program
 

Plavání – štafetový závod, 6x25m, volný styl

 1. Obecně
  1. Štafetové družstvo musí být složeno z 6 závodníků(-nic), tzn. nikdo nesmí plavat dvakrát.
  2. V družstvu musí být zastoupeny minimálně dvě ženy (případně muži). Ve výjimečných případech může změnu povolit rozhodčí.
  3. Každý člen štafety má právo plavat svůj úsek libovolným plaveckým stylem (opravdu jakýmkoliv, tzn. počítá se i ouško a čubička a jiné tomu podobné styly. Výběr stylu je libovolný a není ho potřeba hlásit.
  4. Plavecký styl je povoleno v průběhu plavání měnit
  5. Pořadí jednotlivých členů štafety je libovolné.

 2. Start rozplavby, předání štafety a ukončení závodu štafety
  1. Start závodu

   Závodníkům je povoleno startovat svůj úsek ze startovního bloku, stěny nebo z vody. Na povel startéra ˝na bloky˝ závodník vystoupí na startovní blok, nebo stěnu. V případě startu z vody závodník na výše jmenovaný povel skočí do vody a vrátí se zpět ke startovní stěně, které se musí jakoukoliv částí těla při startu dotýkat.

   Jakmile se závodníci plavající první úsek přesunou na svá startovní místa (na blok, stěnu, nebo do vody), startér vydá povel ˝na místa˝. Na tento povel závodníci neprodleně zaujmou startovní postoj. Po zaujmutí startovného postoje a uklidnění závodníků startér odstartuje rozplavbu krátkým hvizdem na píšťalku (Mezi povelem ˝na místa˝ a odstartováním rozplavby krátkým hvizdem je prodleva maximální 2-3 sekundy).

   Platí pravidlo jednoho startu, pokud závodník odskočí ze startovního bloku, nebo se odrazí od stěny před hvizdem startovním hvizdem, bude to považováno za předčasný start a celé družstvo bude diskvalifikováno.


  2. Předání štafety
   1. Aby mohl následující člen štafety začít plavat svůj úsek, musí se nejprve předcházející člen štafety dotknout libovolnou částí svého těla startovní stěny.
   2. Start druhého až pátého člena štafety je povolen jak ze startovního bloku, tak i z vody.

   Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly startovní blok dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny (odrazí se od stěny dříve, pokud započne svůj úsek plavat startem od stěny z vody), bude družstvo diskvalifikováno, pokud se plavec, který udělal chybu, nevrátí na původní místo startu u stěny - nemusí se však vracet na startovní blok.


  3. Ukončení rozplavby
   Štafeta ukončí rozplavbu v okamžiku, kdy se její poslední člen dotkne jakkoliv stěny.

 3. Systém závodu

  Štafetový závod se bude skládat z několika kvalifikačních rozplaveb. Z každé rozplavby postoupí do finále dvě družstva (jedno????), která dosáhla ve své rozplavbě nejlepšího umístění.


 4. Protest

  V případě, že bude štafetové družstvo chtít vznést protest vůči výsledkům, dodržení pravidel, nebo jiné skutečnosti, má tak právo učinit okamžitě po doplavání nebo po vyhlášení výsledků své rozplavby. Na později vznesené protesty nebude brán zřetel. Pro vznesení protestu si družstvo vybere jednoho zástupce, který bude jednat s rozhodčím.


K výše uvedeným pravidlům je připojen výtah oficiálních pravidel plavání platných pro plavecké závody pořádané v České republice. Ustanoveními níže uvedených odstavců se bude smíšený štafetový závod na 5x50m volný způsob přiměřeně řídit. Plné znění pravidel je uvedeno na oficiálních stránkách Českého svazu plaveckých sportů v sekci dokumenty.


 1. VOLNÝ ZPŮSOB
  1. V takto označené disciplině může závodník plavat jakýmkoli způsobem. V polohovém závodě a v polohové štafetě znamená volný způsob jakýkoli jiný způsob než znak, prsa nebo motýlek.
  2. Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla.
  3. Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody.
 2.  
 3. ZÁVOD
  1. Závodník soutěžící v individuálním závodě musí sám uplavat celou trať.
  2. Plavec musí dokončit závod ve stejné dráze, v jaké startoval.
  3. Ve všech disciplínách se musí plavec při obrátce dotknout obrátkové stěny bazénu. Obrátku musí provést na stěně, není dovoleno odrážet se při ní ode dna nebo udělat krok na dně bazénu.
  4. Postaví-li se závodník během závodu ve volném způsobu nebo během části štafetového závodu, plavané volným způsobem, na dno bazénu, nebude diskvalifikován - nesmí však chodit.
  5. Je zakázáno tahat se za dělící lajnu.
  6. Překáží-li plavec jinému plavci křížením jeho dráhy nebo jinak, musí být diskvalifikován. (Dojde-li k porušení pravidel úmyslně, oznámí vrchní rozhodčí tuto záležitost federaci, která závod organizuje, a členskému svazu, za který provinivší se plavec závodí.)
  7. Žádný z plavců nesmí při soutěžích používat nebo nosit na sobě žádný prostředek, který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost (například rukavice, plovací blány, ploutve atd.). Může však používat plavecké brýle a čepičku.
  8. Každý plavec, který nepatří do probíhajícího závodu a vstoupí do vody dříve, než všichni závodníci závod dokončí, bude vyloučen z nejbližšího závodu , kterého se má v dané soutěži zúčastnit.
  9. Družstvo pro štafetový závod musí být tvořeno čtyřmi závodníky. !pěti závodníky!
  10. Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly startovní blok dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny, bude družstvo diskvalifikováno, pokud se plavec, který udělal chybu, nevrátí na původní místo startu u stěny - nemusí se však vracet na startovní blok.
  11. Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva, který není určen, aby plaval příslušný úsek, vstoupí do vody v průběhu závodu dříve, než všechna družstva ukončí závod, bude jeho štafeta diskvalifikována.
  12. Sestavu družstva pro štafetový závod a pořadí, v jakém budou závodníci plavat, je nutno určit ještě před startem závodu. Každý člen štafety smí v jednom závodě nastoupit jen jednou. Složení družstva pro štafetový závod může být jiné v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou všichni jeho členové zapsáni na seznamu plavců řádně přihlášených členským svazem (oddílem - klubem) pro tuto soutěž. Družstvo, které nepoplave v nahlášeném pořadí bude diskvalifikováno. Změna sestavy štafety je možná jen v případě písemně doložené lékařské omluvy.
  13. Každý plavec musí po dokončení závodu nebo svého úseku ve štafetovém závodě co nejdříve opustit bazén tak, aby nepřekážel jinému plavci, který závod dosud nedokončil. Jinak musí být provinivší se plavec diskvalifikován V případě štafetového závodu musí být diskvalifikováno jeho družstvo.
  14. Jestliže ohrozí chyba některého plavce naději na úspěch jiného plavce, má vrchní rozhodčí právo povolit poškozenému plavci start v následující rozplavbě. Dojde-li k provinění ve finále nebo v poslední rozplavbě, může vrchní rozhodčí nařídit opakování závodu.
  15. Není povoleno vedení závodníka ani používání zařízení nebo upravených pomůcek sloužících k tomuto účelu.